Menu


Suphat

Teerachai

Chunpi2t
 อศจ.สุพัฒน์ พัฒนวิโรจน์
ศิษยาภิบาล

       ผป.ธีระชัย สราญรมย์       
ที่ปรึกษา

ผป.ชวนพิศ โกแวร์ 
กรรมการ

     

tavon

montree

 

praklong

คุณถาวร จวนรมณีย์
ประธานกรรมการ

คุณมนตรี  ศิริสมบูรณ์วงศ์
กรรมการ

ศจ.ประคอง โพธิ์ศรีทอง
กรรมการ


Verachai

 srisuphat


pimpan

  คุณวีรชัย อังศุภูติพันธ์
กรรมการ

  คุณศรีสุภัทร อังศุภูติพันธ์
เลขานุการ

คุณพิมพ์พรรณ  นาวีปัญญาธรรม
กรรมการ

พิมพ์พรรณ  นาวีปัญญาธรรม

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top