Menu

mother

"ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน ซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วมีในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วย..." 2 ทิโมธี 1:5

มีสองสิ่งสำคัญในพระธรรมข้อนี้ :

          ประการแรก อิทธิพลครอบครัวหล่อหลอมชีวิต ทิโมธีเป็นเด็กหนุ่มแทนที่จะใช้ชีวิต ไหลไปตามสังคมที่ไร้ศีลธรรมหรือไหลตามค่านิยมที่ไม่ดีในยุคนั้น แต่เขากลับดำเนินชีวิตในทางธรรม ในสายตาของคนหนุ่มสาวทั่วไป เขาอาจถูกมองเป็นตัวตลกที่เขาไม่ยอมเป็นเหมือน คนอื่นๆ ทิโมธีกล้าที่จะไม่เหมือน ทิโมธีรับอิทธิพลจากคุณยายและคุณแม่ ทั้งสองคนเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิต เขาซึมชับจากสิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่เล็กจนโตข้อคิดในเรื่องนี้คือ ทุกวันนี้พ่อแม่เฉพาะ อย่างยิ่ง "แม่" จะอยู่ใกล้ชิดลูกและลูกได้รับรู้อิทธิพลชีวิตมากที่สุดจากแม่ ฉะนั้นขอให้แม่ทั้งหลาย เป็นเหมือนแม่ของทิโมธีที่ให้ความสำคัญในการหล่อหลอมลูกตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อเมื่อเขาเติบโตขึ้น จะเป็นคนดีที่เราภาคภูมิใจ

          ประการที่สอง อิทธิพลความเชื่อ ทั้งคุณยายและคุณแม่ นอกจากจะถ่ายทอดแบบอย่าง ที่ดีให้ลูกหลานแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งที่ท่านทั้งสองถ่ายทอดเป็นมรดกตกทอด คือความเชื่อและความยำเกรงพระเจ้า

             ความเชื่อในพระเจ้าและในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้น มีอิทธิพลต่อชีวิตในการกำหนดวิถีชีวิต การตัดสินใจ ความหวังทั้งชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า และกำลังใจ เป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ ที่จะถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างความเชื่อและวิถีชีวิตให้ลูกหลานได้เห็นตั้งแต่เด็ก และเมื่อเขาโตขึ้น เขาจะไม่พรากไปจากทางของพระเจ้า

            นี่คือความรับผิดชอบของบิดามารดาต่อบุตรหลาน   เป็นแบบอย่างและถ่ายทอดมรดก แห่งความเชื่อสืบต่อไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top