Menu

God of Comforter

"สรรเสริญพระเจ้าและพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาแห่งความเมตตาเอ็นดูและพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทั้งปวงผู้ทรงปลอบประโลมใจในความทุกข์ร้อนทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจบรรดาผู้ทุกข์ร้อนในเรื่องใดๆด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า..."  2 โครินธ์ 1:3-4

            ชีวิตในโลกมีทั้งดีใจและเสียใจ มีทั้งความสมหวังและผิดหวัง มีทั้งร้องไห้และหัวเราะ   มีทั้งทุกข์และสุขระคนกันไป ในเวลาที่เรามีความสุขเราอยากอยู่กับมันนานๆ แต่ดูเหมือนว่าเวลานั้นช่างสั้นเหลือเกิน ส่วนเวลาความทุกข์เจ็บปวดแม้จะสั้นแต่ก็นานเหลือเกินในความรู้สึก ในประสบการณ์แห่งความทุกข์ อาจารย์เปาโลเล่าประสบการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่าน

ประการแรก   ท่านพบว่าท่านมีผู้เล้าโลมใจในยามทุกข์ เราหวังว่าจะมีใครเห็นใจเรา ไม่ซ้ำเติมเรา ถึงแม้จะไม่เข้าข้างแต่ขอเข้าใจ แม้ไม่เห็นด้วยแต่ขอให้เห็นใจ สำหรับอาจารย์เปาโล ความทุกข์มากเกินที่เพื่อนๆจะเล้าโลมได้ ท่านมีพระเจ้าเป็นผู้เล้าโลมในช่วงแห่งความยากลำบาก

ประการที่สอง ท่านมองความยากลำบาก ความทุกข์ในแง่บวก คือท่านจะเอาบทเรียนแห่งการรอคอย บทเรียนแห่งความยากลำบากที่ได้รับนี้ไปเล้าโลมผู้อื่น คือ สามารถเข้าใจ เข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น และมีความอดทนต่อปัญหาต่างๆ ของผู้อื่นได้อย่างดี

ประการที่สาม ความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับชีวิต หล่อหลอมให้เกิดเมตตาจิต เข้าใจหัวอกของคนลำบากและทำให้อยากช่วยผู้อื่น ในยามยากลำบากตัวเราต้องการความความเล้าโลมใจฉันใด คนอื่นเขาก็มองหาเช่นนั้นเหมือนกัน

           เราผู้ได้รับการเล้าโลมใจจากพระเจ้าแล้วควรเห็นใจผู้อื่น คอยให้กำลังใจแก่ผู้อื่นเหมือนที่เราได้รับจากพระเจ้าเช่นกัน พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเล้าโลมใจ ฉะนั้นในยามท้อแท้ใจจงมาหาพระองค์ เมื่อได้รับพลังใจแล้วขอให้ช่วยคนอื่นต่อไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top