Menu

What a Friend We Have in Jesus

“ขอให้ท่านมาหาข้าพเจ้าโดยเร็วที่สุดเพราะเดมาสได้ทิ้งข้าพเจ้าไป ...เหลือลูกาอยู่กับข้าพเจ้าผู้เดียว ท่านจงพามาระโกมาด้วยเพราะเขาช่วยข้าพเจ้าได้มากในพันธกิจของข้าพเจ้า ...ในการสู้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้าไม่มีใครอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าเลย ทุกคนทิ้งข้าพเจ้าหมด ...แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า”  2 ทิโมธี 4:11-17

            ประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลที่ถูกบันทึกไว้ตอนนี้ เป็นสิ่งที่เตือนใจและให้กำลังใจเรา บางช่วงเวลาเรามีเพื่อนรายล้อมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับเราดูเหมือนว่าเขาจะอยู่เคียงข้างกับเราตลอดชีวิต

           เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเปาโลสอนเราว่า ในบางครั้งเพื่อนอาจทิ้งเราได้ในยามที่เราพบวิกฤติชีวิต ดังนั้นถ้าหากเกิดขึ้นกับใครอย่าให้มีใจขมขื่นเพราะเขาอาจมีความจำเป็นที่เราเองอาจไม่ทราบ

            อาจารย์เปาโลยังคงมีกำลังใจ ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นท่านเอ่ยถึงคนหนึ่งชื่อ มาระโก เด็กหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางรับใช้ด้วยกัน แต่ล้มเลิกการเดินทางกลางคันจนอาจารย์เปาโลไม่ต้องการให้เป็นเพื่อนร่วมงาน แต่เวลาต่อมามาระโกปรับปรุงตัวเอง อาจารย์เปาโลกล่าวถึงเขาว่า เขาเป็นคนที่มีประโยชน์มาก คนเราอาจเริ่มไม่ดีแต่จบดีในขณะที่บางคนเริ่มต้นดีแต่จบลงไม่ดี ฉะนั้นจงดีใจที่มีเพื่อนที่ดีอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลา ในบางช่วงเวลาบางคนอาจตีห่างแต่เขาอาจกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีอีกได้ถ้าเรารักษาท่าทีที่ดี

            แต่ที่สำคัญ ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงคือ "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า" พระเยซูทรงเป็นสหายแท้ แม้ในยามทุกข์และโดดเดี่ยวพระองค์อยู่ด้วย แม้ว่าเราจะต้องเดินผ่านหว่างเขามัวมืดแห่งความตาย แม้เราเดินผ่านหว่างเขาแห่งการร่ำให้ พระองค์อยู่เคียงข้างเสมอ เราอธิษฐานเผื่อเขาและพระผู้เป็นเจ้าจะประทานพลังแก่เราแม้ไม่มีเขา

ขอบคุณพระเจ้าที่สหายเลิศของเราคือพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่กับและในเราตลอดกาล

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top