Menu

hearten

"จงมอบหมายงานให้โยชูวา จงให้กำลังใจเขาและช่วยให้เขาแข็งแรงขึ้น..." เฉลยธรรมบัญญัติ 3:28

            ผู้ที่เป็นพ่อแม่ย่อมคุ้นกับการให้กำลังใจลูกของตน ให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยการพูดให้กำลังใจ ส่งเสียงเชียร์ ครูฝึกนักกีฬาให้กำลังใจศิษย์ของตนโดยให้พยายามทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้ ครูที่โรงเรียนให้กำลังใจลูกศิษย์ให้ผลการเรียนดีกว่าเดิม

            การให้กำลังใจด้วยคำพูดด้วยท่าทีที่จริงใจเป็นยาวิเศษจริงๆ ตัวผมเองตลอดเวลาที่ทำงานมายาวนาน ผมได้รับกำลังใจจากผู้ปรารถนาดีมาตลอด แม้วันนี้ผมก็ยังรับกำลังใจอย่างไม่ขาดสาย กำลังใจเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับและทุกคนจะต้องให้ ผู้ที่ยิ่งให้กำลังใจผู้อื่นตัวเองจะยิ่งกลับมีกำลังใจขึ้น   ข้อพระคัมภีร์ที่ได้อ่านแล้วพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสให้ไปให้กำลังใจโยชูวาในการเข้ามารับผิดชอบหน้าที่การงานที่เขาไม่เคยทำมาก่อน ทั้งโมเสสและโยชูวาตระหนักดีว่าเป็นภารกิจที่ยากมาก โมเสสให้กำลังใจด้วยการแสดงออกจากท่าทีและทางคำพูดที่แสดงความเชื่อมั่นว่า   โยชูวาทำได้ คำหนุนใจและท่าทีแห่งความเชื่อมั่นของโมเสสทำให้โยชูวารับพลังใจเข้มแข็งขึ้น ขอให้เราสร้างนิสัยการให้กำลังใจผู้อื่น   ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขามีคุณค่า ให้มือของเรายื่นออกฉุดผู้ล้มลงให้ลุกขึ้น ช่วยให้ผู้หวาดกลัวคลายกังวล ช่วยให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถลองใหม่และสู้ต่อไปได้ คำพูดของเราสามารถทำลายกำลังใจหรือสร้างพลังใจสามารถทำลายชีวิตหรือสร้างชีวิต   สามารถให้โอกาสหรือทำลายโอกาสคนอื่นได้

            พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่าง เราจะได้ยินพระองค์ตรัสให้กำลังใจอยู่เสมอว่า "อย่ากลัวเลย..เราจะอยู่กับเจ้า" ขอให้วันนี้ท่านยังได้รับการหนุนใจจากพระเจ้า ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และขอท่านให้กำลังใจคนอื่นๆ ด้วย

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top