12311289 10208443810515588 3321594969108009369 n

“หลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส” (The Marriage Course) เริ่มเสาร์แรก 6 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 18.00-19.00 น. ณ the vertical suite ถนนศรีนครินทร์

the marriage course2