Menu

Think like God

             ครั้งหนึ่งผมเทศนาและได้พูดถึง “พาราดอส์ค” (Paradox) หรือสิ่งตรงข้ามกันแต่ดำเนินไปด้วยกัน เรื่องนี้มีอยู่มากมายในพระวจนะพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ ความเข้าใจเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียน และผมเชื่อว่าบำเหน็จที่เราจะได้รับหลังชีวิตนี้ จะได้มาจากการที่เราได้ปฏิบัติตามหลักการตามพาราดอส์คอย่างสม่ำเสมอด้วย คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่สอนให้เราเดินสวนกระแสของโลก สวนกระแสความนิยมและความเชื่อของคนในยุคนี้ จะทำให้เราได้รับความโปรดปรานจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ตัวอย่างเช่น …

  1. เมื่อเราถ่อมใจลง เราจะได้รับการยกขึ้น (ยก.4.10)
  2. เมื่อเราอ่อนแอ เราก็จะได้รับกำลังมากขึ้น (2คร.12.10)
  3. เมื่อเราให้ เราก็จะได้รับ (กจ.20.35)
  4. เมื่อเราได้เป็นไทโดยพระเยซูแล้ว เราก็ยังยินดีเป็นทาสของความชอบธรรม (รม.18)
  5. เมื่อเรายอมตายต่อตนเอง เราก็จะเป็นผู้เกิดผลมาก (ยน.12.24)

                คำสอนในลักษณะนี้มีอยู่อีกมากมายทั้งทางตรงและทรงอ้อมในพระวจนะพระเจ้า เช่น เรามีชัยชนะโดยการยอมจำนน, เราได้รับการพัก ภายใต้ภาระหนัก, เราครอบครอง โดยการรับใช้ผู้อื่น, เราเป็นผู้มีปัญญา แต่เรายอมดูเหมือนเป็นคนโง่เขลาเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ ฯลฯ

                คำสอนเหล่านี้ดูเหมือนปฏิบัติตามได้ยาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลักการของพระเยซูคริสต์ได้ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจเอกชนอย่างมาก ภายใต้นโยบายบริษัทที่ใช้หลักการ Servant Leadership (ผู้นำแห่งการรับใช้) บริษัทเหล่านี้ไม่ได้มุ่งกำไรสูงสุด แต่มุ่งหวังรับใช้ผู้คนในองค์กรของตนให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน บริษัทยินดีและยอมรับถ้าบริษัทจะได้กำไรน้อยลง ถ้าสิ่งนี้จะทำให้พนักงานโดยรวมของพวกเขาได้ประโยชน์บางอย่าง สิ่งที่เกิดขึ้นคือความผูกพันระหว่างพนักงานและบริษัท เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ฉะนั้นหลักการในพระคัมภีร์เหล่านี้จึงไม่เป็นเพียงหลักการที่เข้าใจยากหรือยากจะนำมาใช้ แต่สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมากมายทั้งในคริสตจักรและนอกคริสตจักรด้วย

                ผมตั้งใจจะเขียนเรื่องในลักษณะนี้ อย่างน้อย 12 ตอนด้วยกัน เพื่อกล่าวถึงคำสอนที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเหล่านี้  หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากการดำเนินตามหลักคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์และได้รับบำเหน็จมากมายจากพระองค์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top