Menu

Word from Pastor

GIVING

พระเยซูทรงหันมาเห็นพวกเขาตามมาจึงตรัสถามว่า ท่านต้องการอะไร? (ยอห์น.1:38)

paul

เพราะเรามุ่งจะเป็นคนสัตย์ซื่อ ไม่เฉพาะในสายพระเนตรองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ในสายตาคนทั้งหลายด้วย (2 โครินธ์ 8:21)

worship hands

"...และบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผู้นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะพวกเขาเป็นผู้นมัสการแบบที่พระบิดาแสวงหา พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ที่นมัสการต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:23,24)

jumping joy

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด ( ฟิลิปปี 4:4)

broken heart sad

สามัญสำนึกดีกระทำให้คนโกรธช้า และ มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสง่าราศรีของเขา (สุภาษิต19:11)

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top