A A A

ขอการฟื้นฟูโปรดฟังเสียงเรา เราทูลขอ
เรากระหายพระองค์ โปรดทรงสัมผัส
โปรดอยู่ท่ามกลางเรา เราต้องการพระองค์
ขอพระองค์มา เทการฟื้นฟู

เราต้องการเคลื่อนไปบนคลื่นแห่งพระสิริ
มีชีวิตสถิตในพระคุณ
ฟื้นใจเรา องค์ทรงฤทธา ให้โชติช่วงดังเปลวไฟ
เราอยากให้พระองค์เยี่ยมเยียนพวกเรา
นมัสการต่อหน้าพระองค์
พระเยซู ขอการฟื้นฟู เทมา ณ ที่นี่