A A A

บางสิ่งเกิดขึ้นในดวงใจบางสิ่งเกิดขึ้นในดวงใจ
ในวันที่เราได้พบ
ได้ประสบกับสิ่งที่ยัง
ไม่เคย เรียนรู้

เธอจึงเป็นผู้ดำเนินมา
ก้าวมาในชีวิตฉัน
และทุกๆวัน นั้นเรา
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ความรักพระคริสต์ทรงเป็นพลัง
เชื่อมความผูกพันให้เรามั่นคง
ด้วยรักพระองค์เราจึงมีเรา
ไม่มีความเหงาทุกวันค่ำเช้า

ไม่ว่าปีเดือนจะดำเนินไป
สายใยแห่งใจก็ยังซื่อตรง
ไม่ว่าสุขทุกข์ยังคงดำรง
ไม่มีวันห่างเหินไป