A A A

สู่เสรีภาพเชิญพระวิญญาณขององค์พระเจ้า
เสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเรา
ปลดปล่อยเราเป็นไทและชำระภายใน
ด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ

สู่เสรีภาพในองค์พระวิญญาณ
สู่เสรีภาพเมื่อนมัสการ
ขอเทลงมา พระสิริพระองค์
ขอเทลงมา พระสิริพระองค์