A A A

เปลี่ยนสิ่งดีๆ มากมาย
ที่พระองค์ประทานให้ข้า
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทำอะไร

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่ จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว
จะเกิดประโยชน์อะไร

ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
กำหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ
ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน

ขอพระองค์ใช้เรา
ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
ส่องนำทางผู้คนมากมายนับล้านคน