A A A

โฮซันนามีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์
มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน
ร้อง โฮ ซัน นา
มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า
มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก
ร้อง โฮ ซัน นา
โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซันนาแด่องค์ จอม รา ชา
โฮซันนา ฮาเลลูยา โฮซันนา
ฮาเลลูยา โฮซันนา แด่จอมราชา
โฮซันนา ฮาเลลูยา โฮซันนา ฮาเลลูยา
โฮซันนา แด่จอมราชา